علم دوش آویسا

علم دوش آویسا

علم دوش یونیورست و یونیکا امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی جایگزین علم های دوش قدیمی شده است .